გიორგი მარგველაშვილმა ილია მეორე მოინახულა

გიორგი მარგველაშვილმა ილია მეორე მოინახულა

იმ ფონ­ზე, როცა პატ­რი­არ­ქმა კა­გე­ბეს გა­უძ­ლო, ეს კო­ღოს ნაკ­ბე­ნე­ბი, რაც ახლა არის მის მი­მართ, ბუ­ნებ­რი­ვია, ოდ­ნავ მა­ინც კი ვერ შე­არ­ყევს მას, - ამის შე­სა­ხებ ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და. ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი სა­პატ­რი­არ­ქო­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, სა­დაც ის ილია მე­ო­რეს შეხ­ვდა.

რო­გორც გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, რაც დღეს მო­ვის­მი­ნეთ, არ კეთ­დე­ბა აღ­შფო­თე­ბის გამო და „არ კეთ­დე­ბა არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ამის უკან გარ­კვე­უ­ლი ზურ­გი არ დგას“. კი­თხვა­ზე, თუ რაზე სა­უბ­რობს, კონ­კრე­ტუ­ლად ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი და ვინ არის ე.წ. ზურ­გი, გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ ინ­ფორ­მა­ცია ამა­ზე არ აქვს.

„ჩემი სურ­ვი­ლით მო­ვე­დი სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს- პატ­რი­არ­ქთან, შევ­ხვდი, რომ გა­მო­მე­ხა­ტა ჩემი მხარ­და­ჭე­რა, სიყ­ვა­რუ­ლი, პა­ტი­ვის­ცი­მა და და­მე­ფიქ­სი­რე­ბი­ნა ის, რომ არა­ნა­ი­რი ასე­თი ტი­პის ინ­ცი­დენ­ტე­ბი, რო­მე­ლიც ჩემი შე­ფა­სე­ბით, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ხდე­ბო­დეს რა­ი­მე ტი­პის პო­ლი­ტი­კუ­რი ან ასე­თი ტი­პის მიზ­ნე­ბის გა­რე­შე და ეს არა­ნა­ი­რად არ იმოქ­მე­დებს იმ ადა­მი­ან­ზე, ვინც სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის უზარ­მა­ზა­რი ღვაწ­ლი გას­წია. ეს იყო ჩემი ურ­თი­ერ­თო­ბის და აქ მოს­ვლის მი­ზე­ზი, მაგ­რამ მე დამ­ხვდა ადა­მი­ა­ნი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად წელ­ში გა­მარ­თუ­ლი, მო­მავ­ლის ნა­თე­ლი ხედ­ვით. მე დამ­ხვდა კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქი ისე­თი, რო­გორ­საც ვიც­ნობ­დი მას ბოლო 40 წე­ლი­წა­დია და მე მივ­ხვდი, რომ მის უწ­მინ­დე­სო­ბას გან­ვლი­ლი აქვს არა­ერ­თი ძა­ლი­ან მძი­მე დღე ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის ბრძო­ლა­ში. კა­გე­ბეს სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბი ცდი­ლობ­დნენ, რომ შე­ეც­ვა­ლათ მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სამ­სა­ხუ­რი და იმ ფონ­ზე, როცა პატ­რი­არ­ქმა კა­გე­ბეს გა­უძ­ლო და საბ­ჭო­თა იმ­პე­რი­ის დან­გრე­ვას მო­ეს­წრო, აი, ეს კო­ღოს ნაკ­ბე­ნე­ბი, რაც ახლა არის მის მი­მართ, ბუ­ნებ­რი­ვია არა­ნა­ი­რად არ არის მისი რა­ი­მე­ნა­ი­რად ოდ­ნავ მა­ინც შემრყე­ვი და მე მინ­და, ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვუ­თხრა, რომ პირ­ველ რიგ­ში, პატ­რი­არ­ქი არის მხნედ, ხედ­ვა აქვს ხვა­ლინ­დე­ლი დღის და პერ­სპექ­ტი­ვის და ჩვენ­ზეც ძა­ლი­ან ბევ­რია და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, კი­დევ ერთხელ მო­ვა­ხერ­ხებთ თუ არა ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რომ არ გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლოთ თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ქარ­თვე­ლებს გვაქვს ეს მიდ­რე­კი­ლე­ბა- სა­კუ­თა­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის, ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის, ნა­თე­ლი მიზ­ნე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბის. ეს ძა­ლი­ან მძი­მეა ქვეყ­ნის­თვის, როცა ამ ტენ­დენ­ცი­ით არის ატა­ნი­ლი. მე დღეს ვნა­ხე არა­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი, ვინც სა­უბ­რობ­და, რომ მო­დით კი­დევ უფრო ჩა­ვი­ხე­დოთ ამ მო­გო­ნილ და სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბის მიერ დად­გმულ თე­მებ­ში.

მე და­ვი­ნა­ხე ის თვა­ლე­ბი, რო­მე­ლიც ბოლო 40 წე­ლია მახ­სოვს ნა­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის, რო­მელ­საც ნა­თე­ლი ხედ­ვა აქვს ხვა­ლინ­დე­ლი დღის და მტკი­ცედ დგას შე­თი­თხნი­ლი, მარ­ტი­ვი ინ­ტრი­გე­ბის ზე­მოთ. მე და­ვი­ნა­ხე პატ­რი­არ­ქი, რო­მე­ლიც ვერ გა­ტე­ხა ვერც კა­გე­ბემ და ვერც სხვა სპეც­სამ­სა­ხუ­რებ­მა.

მე­უ­ფე­ე­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბის, შე­ნიშ­ვნე­ბის ანა­ლიზს არ ვა­პი­რებ, მე ერ­თა­დერ­თი რამ შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, როცა ასე­თი ტი­პის განცსა­დე­ბე­ბი კეთ­დე­ბა, ისი­ნი არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ კეთ­დე­ბა გულ­წრფე­ლი გაბ­რა­ზე­ბით ან აღ­შფო­თე­ბით. არ ხდე­ბა ხოლ­მე ასე­თი ტი­პის გან­ცხა­დე­ბე­ბის კე­თე­ბა ზურ­გი­სა და ამ ზურ­გის ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­რე­შე“, - გა­ნა­ცხა­და გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილ­მა.

გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი სა­პატ­რი­არ­ქო­ში და­ახ­ლო­ე­ბით ერთი სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.